پنجشنبه ١٣٩٧/٣/٣١    EN
   
   اهداف:

1.ارائه راهکارهای علمی و جدید در جهت تدوين و اجراي صحيح برنامه‌‌هاي بهداشتی مرتبط، در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي

2.توسعه پژوهش های بنیادی ، کاربردی و جامعه محور در زمینه مهندسی بهداشت محیط و محيط زيست در جهت افزایش تولید علم

3.ایجاد برنامه های جدید مبتنی بر نتایج تحقیقات بمنظور ارتقاء سطح بهداشت عمومی  جامعه

4.تولید و گسترش راهکارهای علمی جدید و ارتقاء روشهای موجود در جهت حفاظت از محیط زیست

5.ترویج مباحث بهداشت محیطی در سطح جامعه و افزایش آگاهی اجتماعی در این زمینه

6.افزایش شاخص تولید مقالات پژوهشی مرتبط در سطح ملی و بین المللی

7.توسعه و گسترش تحقیقات جدید بین رشته ای در زمینه بهداشت محیط  و سایر علوم

8.افزایش سطح دانش، پژوهش و فن آوري و گسترش برنامه های جدید در جهت فراهم ساختن محيطي سالم

9.افزایش توانايي‌هاي لازم جهت شناخت، بهسازي و بهداشت محيط زيست

10.تقویت خلاقیت و نگرش بهداشتي و به كار‌‌گيري راهکارهای علمی جدید در جهت بهره وري منطقي از بهداشت محيط و محيط زيست