دوشنبه ١٣٩٧/٥/٢٩    EN

طرحهاي پژوهشي مصوب مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط

رديف

عنوان طرح

1.

امکان سنجی حذف آمونيوماز محلولهای ابی با استفاده از جاذبه های معدنی پوميس و خاک رنگبر بازيافتی از صنايع روغن نباتی

2.

حذف آمونیوم از محلولهای آبی با استفاده از جاذبهای معدنی پومیس و خاک رنگبر بازیافتی از صنایع روغن نباتی

3.

بررسي تصفيه پذيري شيرابه زباله محل دفن مواد زايد جامد شهرکرمان با استفاده ازفرآيند فنتون و فاکتورهاي موثر برآن

4.

بررسي توليد الکتريسيته و تصفيه فاضلابصنعت فرآوري غذايي پروتئيني با استفاده از تکنولوژي سلول سوخت ميکروبي

5.

بررسي تصفيه پذيري شيرابه زباله محل دفن مواد زايد جامد شهرکرمان با استفاده ازفرآيند فنتون و فاکتورهاي موثر برآن

6.

بررسی کارآيي غشای نانوفيلتر در تغيير کيفيت شيميايي آبهای زيرزمينی

7.

امکان سنجی حذف فسفات از محلولهای آبی با استفاده از جاذب معدنی کلينوپتيلوليت

8.

بررسی کارآيي فرايند الکتروکواگولاسيون با استفاده از الکترودهای ميله ای آهنی در حذف سختی از آب شرب

9.

بررسی کارایی حذف نیترات در آّب شرب با استفاده از نانو ذره آهن و تعیین شرایط بهینه (مطالعه موردی آب قزوین)

10.

بررسی حذف رنگBlue 19از فاضلاب صنايع رنگرزی توسط فرايند الکتروفنتون و آزمون سميت پساب توسط دافنيا مگنا(Daphnia magna)مطالعه موردی تصفيه فاضلاب واحد رنگرزی زرين بافت کرمان

11.

بررسی تصفيه پذيری شيرابه مواد زائد جامد شهری(MSW)با استفاده از فرايند انعقادالکتريکی

12.

بررسی کارآيي فناوری الکتروکواگولاسيون در حذف فلورايد از آبهای زيرزمينی با استفاده از الکترودهای آهنی

13.

مقايسه پلی آلومينيوم کلرايد سيليکاته شده فرايند الکترو کوگولاسيون در حذف مواد آلی طبيعی آب شرب (مطالعه موردی تصفيه خانه آب شهر قوچان)

14.

تصفيه فاضلاب کشتارگاه صنعتی شهر کرمان با روش انعقاد الکتريکی با استفاده از الکترودهای آهنی

15.

بررسی حذف فلز سنگين نيکل از فاضلاب کارگاههای آبکاری با استفاده از فرايند فنتون: تعيين شرايط بهينه حذف

16.

بررسی ميزان سرب و کادميوم و نيکل روی در ماهی های کنسرو شدهجنوب ايران

17.

تعيين و مقايسه تاثير نانو ذراتCuO,ZnO,TiO2در حذف باکتريهای گرم مثبتو گرم منفی از فاضلاب شهری

18.

بررسی کارآيي حذف فلورايد از آب با استفاده از پوميس اصلاح شده

19.

امکان سنجی حذف نيکل و کروم از محلولهای آبی با استفاده از جاذب لجن فعال خشک شده

20.

بررسی کارآيی خاک رنگبر بازيافتی در حذف فلورايذ از آب زيرزمينی مطالعه موردی شهر کوهبنان

21.

بررسی اماکن سنجی حذف فلورايد از محلولهای آبیبا استفاده از جاذب معدنی پوميس مطالعه موردی شهر کوهبنان

22.

بررسی تعدادی از الايندههای محيطی هوای اطراف مجتمع صنعتی بارز کرمان

23.

مدلسازی کينتيکی و ايزوترم بيوجذاب فلزات سنگين (روی، مس، سرب، کادميوم) با تعيين خصوصيات لجن توليدی از فاضلابهای صنعتی بوسيله جلبک اولوتريکس اصلاح شده

24.

ارزیابی کارایی فرایند فنتون در حذف فلز سنگین کرومCoDو کدورت از فاضلاب صنایع آبکاری

25.

بررسی میزان شیوع سالمونلا و شیگلا و انگلهای روده در فروشندگان مواد غذایی شهر کرمان در سال 1390

26.

بررسی میزان گاز رادون در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر کرمان

27.

بررسی تصفیه فاضلاب صنایع لبنی و تولید الکتریسیته از آن با استفاده از فناوری سلول میکروبی دو محفظه ای

28.

حذف فلزات سنگین (کادمیوم ،سرب ،جیوه)با استفاده از نانو ذرات هیبریدیSio2/Tio2و تعیین شرایط بهینه

29.

تعيين قابليت کمپوست شدن پوست پسته در مقايسه با مخلوط پوست پسته با فضولات مرغی در شهر رفسنجان

30.

حذف فلزات سنگين مس و روی از شيرابه محل دفن زباله های شهری با استفاده از جاذب کلينوپتيلولايت اصلاح شده

31.

حذف فلزات سنگين کرم،نيکل، منگنز، کادميوم و سرب از شيرابه محل دفن زباله های شهری با استفاده از فرايند الکتروکواگولاسيون

32.

تاثير نانوذرهZnOبر روی گونه های جنس ويبريو جدا شده از آبهای بخش ساحلی بندر بوشهر

33.

مقایسه کارآیی فرایندهای فتوکاتالیستی ،UV،ZnO2/UV،Zno2،H2o2در حذف سیانیدCNاز محلولهای آبی حاوی سیانید

34.

مقایسه کارآیی نانو ذرات سیلیکاSiO2و زیرکونیاZnO2در حذف نیکل از محلولهای آبیو تعیین شرایط بهینه حذف

35.

بررسی جذب اسید هیومیک موجود در آب بوسیله نانو ذره سیلیکون و تعیین شرایط بهینه

36.

حذف کروم شش ظرفیتی با استفاده از اکسیداسیون فتوکاتالیتیکیTiO2و تاثیر فنل و اسید هیومیک بر روی کارآیی حذف (VI)Cr

37.

حذف اسید هیومیک با استفاده از اکسیداسیون فتوکاتالیتیکیTio2و تعیین شرایط بهینه با استفاده از نانو ذرهTio2

38.

تولید بیودیزل با پرورش جلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا در حضور کاتالیزور آنزیمی

39.

تغییرات سطح سرو صدای ناشی از ترافیک در شهر کرمان

40.

بررسی عوامل موثر بر مقدار اشعه فرابنفش ساطع شده از عملیات جوشکاری با برق در یک مطالعه آزمایشگاهی

41.

مدیریت مواد زائد جامد صنعتی (عناصر موظف)در شهرک صنعتی رفسنجان

42.

بررسی کارآیی فرایند نانوفیلتراسیون در حذف فلزات سنگین سرب ،کادمیوم ،کروم و مس از آبهای حاوی سولفات106/91

43.

اندازه گیری غلظت گاز رادون در آب آشامیدنی روستاهای مجاور سامانه گسلی کوهبنان به منظور تعیین نواحی دارای غلظت بالا در این سامانه

44.

بررسی اثرات ضدباکتریایی نانوذرات اکسیدروی سنتز شده بر روی باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی

45.

میزان آهنگ دوز جذبی ناشی از وجود گاز رادون در آب آشامیدنی برای ساکنین روستاهای مجاور سامانه گسلی کوهبنان

46.

تعیین میزان فلزات سنگین سرب ،کادمیوم ،آلومینیوم و کروم شش ظرفیتی و آنتاگونیستهای کلسیم و قلع در شیر خشک و غذای کودک عرضه شده در ایران و برآورد میزان دریافت روزانه این فلزات توسط نوزادان114/91

47.

بررسیپتانسیل خوردگی و یا رسوب گذاری آب شرب شبکه توزیع شهر کرمان

48.

بررسی امکان استفاده از فاضلاب صنایع نوشابه سازی در تولید الکتریسیته باکاربرد فناوری سلول سوخت میکروبی دو محفظه ای

49.

بررسی ترکیب شیمیایی و خواص ضد باکتریایی اسانس رزماری بر روی اشرشیاکلی و تعیین سینتیک آن

50.

مقایسه کارایی حذف کادمیوم(II)از محلولهای آبی با استفاده ازنانوذرات آهن ومنعقد کننده های منگنزی((HMO,HFMO

51.

مطالعه سنتیکی و ترمودینامیکی جذبفلزات سنگین(روی،کادمیوم،مس،سرب وجیوه) از محلول های آبی بر روی جاذب های تهیه شده از پوست پرتقال و نانوذراتFe3O4

52.

حذف زیستی فلزات سنگین (مس و روی) توسط بیوفیلم باکتریایی ثابت شده بر روی زئولیت طبیعی از محیط آبی (مطالعه موردی : پساب مجتمع مس باهنر کرمان)

53.

بررسی کارایی سنگ معادنفعال بوکسیت ایراندر حذف فلوراید از آب

54.

اندازه گیری غلظت گاز رادون در آب آشامیدنی روستاهای مجاور سامانه گسلی رفسنجان

55.

عنوان بررسی نگرش و عملکرد مردم نسبت به مسائل مرتبط با ایمنی کربن مونوکسید، در سال 1391

56.

حذف رنگ از پساب صنایع نساجی با استفاده از جذب سطحی بر رویمهره های مغناطیسی آلژینات سدیم سنتز شده

57.

حذف ارتو کلروفنل از محلولهای آبی با استفاده از فتوکاتالیست (خاکستر فرار- دی اکسید تیتانیوم) اصلاح شده باپرمنگنات پتاسیم

58.

ارزیابی ریسکبهداشتی فلزات سنگین(Hg ,Ni ,V ,Pb ,Cr ,Cu)ناشی از مصرف برخی از ماهیان جنوب کشور

59.

تعیین میزان گاز رادون موجود در آب های آشامیدنی روستاههای شهرستان تفت ( بعنوان بخشی از زون گسله ده شیر-بافت):

60.

تعیین میزان گاز رادون موجود در آب های آشامیدنی روستاههای شهرستان مهریز ( بعنوان بخشی از زون گسله انار گسل مهریز)

61.

بررسی تولیدکمپوستاز مخلوطلجن فاضلاب با زائدات پوست پسته

62.

بررسیآلودگی میکروبی وقارچیهوای کلینیکهای دندانپزشکی شهر کرمان سال1391

63.

بررسی کارایی فرآیند اکسیداسیون فتوکاتالیستیUV/ZrO2در حذف آلاینده های دارویی (متوپرولول و پروپرانولول) از محیط های آبی

64.

اثر محیط کشت بر روی رشد سلولی، کمیت و کیفیت بیوماس درمیکروجلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا جهت تولید بیودیزل (سوخت سبز

65.

بررسی میزانسربموجود درآب میوه های عرضه شده در فروشگاهای مواد غذایی کرمان

66.

ایزو ترمهای جذب ،سینتیک و مطالعات جذب فلزات سنگین)مس،کادمیم ،سرب) بر روی برگ گیاه زعفران

67.

تعیین غلظت آرسنیک، کادمیوم وسرب در آب آشامیدنی روستاها و چشمه های مجاورگسل رفسنجان

68.

بررسی کارایی اکسیداسیون پیشرفته (H2O2+O3) به عنوان پیش تصفیه در حذف باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک ها در فاضلاب خام بیمارستانی(مطالعه موردی بیمارستان امام رضا تبریز)

69.

تعیین غلظت فلزات سنگین)كادميوم، كروم ، سرب ،روی و نیکل(در کمپو ست تولید شده کارخانهکمپوست شهر کرمان در سال 1392

70.

بررسی کارایی جاذب لیکای اصلاح شده و لیکای اصلاح شده با نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2/LECA)در حذف سورفکتانت های آنیونی از فاضلاب

71.

بررسی میزان فلزات سنگین کروم و آرسنیک درآب رودخانه های منتهی به سد بافت در سال 1392

72.

اندازه­گیری همزمان هیدروکسیل آمین و فنل با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانولوله های کربنیو اصلاحگر شیمیایی

73.

اندازه گیری غلظت گاز رادون در منابع آب آشامیدنیروستاهای مجاور گسل لاله زار

74.

بررسی کارایی خاک رس حامل نانو ذره آهن صفر ظرفیتی در حذف نیترات از محلول های آبی( بررسی موردی بافت رسی خاک شهرستان های کرمان و قزوین)

75.

دوزیمتری سنگهای گرانیت و مرمریت مصرفی شهر کرمان از نظر تابش پرتو گاما در سال 1392

76.

بررسی عملکرد دستگاههای غیرسوز بی خطرساز پسماند در بیمارستان های آموزشی شهر کرمانو بیمارستانهای شهر سیرجان(سال 1392)