دوشنبه ١٣٩٧/٥/٢٩    EN

تاریخچه تاسیس مرکز

 کمیته تحقیقات بهداشت محیط در تاریخ 85/12/3 با ابلاغ رسمی معاون وقت تحقیقات و فناوری دانشگاه شروع به فعالیت نمود . کمیته مذکور طی چهار سال با جدیت و پشتکار اعضاء ، راهبری حداقل بیست و پنج طرح تحقیقاتی و انجام پژوهش های متعدد موفق به چاپ حدود بیست و دو مقاله در مجلات علمی و پژوهشی داخلی و بین المللی معتبر گردید. نظر به این پیشینه درخشان با هماهنگی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه کمیته مذکور فعالیت خود را تحت عنوان مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط ادامه داد. تائیدیه شفاهی ادامه فعالیت کمیته بصورت مرکز در جلسه مورخ 90/6/12 توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مطرح و در تاریخ 90/6/15 در سایت های مربوطه انتشار یافت. بالاخره با بررسی شش سال فعالیت چشم گیر و شاخص انجام شده، شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در تاریخ 2/23/ 92 موافقت اصولی خود را با ادامه فعالیت رسمی مرکز تحت عنوان مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط  اعلام نمود.