1. خانم مهندس مهشید لولویی CV

مربی گروه بهداشت محیط و حشره شناسی  پزشکی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

mloloei@gmail.com

 

2.آقای مهندس احمد رجبی زاده CV

مربی گروه بهداشت محیط و حشره شناسی  پزشکی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

a_rajabizadeh@yahoo.com

 

3.آقای مهندس شیدوش دولتشاهی CV

مربی گروه بهداشت محیط و حشره شناسی  پزشکی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Sdowlatshahi00@gmail.com

 

4.آقای دکتر مجید آقاسی CV

استادیار گروه بهداشت محیط و حشره شناسی  پزشکی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

mdaghasi@kmu.ac.ir

 

5.آقای دکتر علی اکبر حقدوست CV

استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ahaghdoost@gmail.com

6.آقای دکتر نوذر نخعی CV

استاد ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ دانشگاه علوم پزشکی کرمان

nakhaeen@yahoo.com

 

7.آقای دکتر محمدرضا محمودی CV

استادیار گروه تغذیه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

mahmoodimr@yahoo.com

 

8.خانم دکتر فاطمه کامیابی CV

استادیار گروه بهداشت محیط و حشره شناسی  پزشکی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

fkamiabi@yahoo.com

 

9.آقای دکتر محمدرضا شکیبایی CV

دانشیار گروه میکروب، ویروس  و ایمنی شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Mohammadreza.shakibaie@gmail.com

 

10.آقای دکتر محمود نکویی مقدم CV

استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Mahmood.nekoeimoghaddam@gmail.com

 

11.آقای دکتر علی اسدی پور CV

دانشیار گروه شیمی و شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

aliasadipour@yahoo.com12.آقای مهندس محسن مهدی پور CV

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط 
گروه بهداشت محیط  دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

mmehdipoor@yahoo.com

 

13.خانم دکتر  سعیده گروسی CV

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

saidehgarousi@gmail.com

 

14.آقای دکتر علی مصطفوی CV

استاد گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمان

amostafavi@mail.uk.ac.ir 15.خانم دکتر  مریم کاظمی پور CV

دانشیار گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

Maryam_kazemipour@yahoo.com

 

16.آقای دکتر محمد جواد فدایی CV

دانشیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان 

mjfadaee@mail.uk.ac.ir

. 17خانم مهندس مرضیه قریب CV

کارشناس ارشد شیمی تجزیه گروه بهداشت محیط و حشره شناسی  پزشکی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

m.garib@yahoo.com

. 18آقای مهندس غلامعباس نکونامCV

کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست گروه بهداشت محیط و حشره شناسی  پزشکی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ghanekoonam@yahoo.com

. 19آقای مهندس هادی محمودی مقدمCV  

کارشناس ارشد شیمی آلی گروه بهداشت محیط و حشره شناسی  پزشکی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

hadi.mahmoudi@gmail.com