اعضای شورای پژوهشی مرکز


دکتر محمد ملکوتیان(رئیس شورا)

استاد گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

علیرضا نصیری(دبیر شورا)

کارشناس ارشد شیمی آلی و پژوهشگر مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دکتر محمود نکوئی مقدم

استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دکتر علی اسدی پور

دانشیار گروه شیمی و شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دکتر نوذر نخعی

استاد ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ دانشگاه علوم پزشکی کرمان