۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۹ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۴ بهمن    تعداد بازدید : 2749

اعضای مرکز

1. آقای دکتر محمد ملکوتیان

استاد گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

m.malakootian@yahoo.com

2. آقای دکتر علیرضا نصیری

 دکتری شیمی آلی، پژوهشگر مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Nasiri_a62@yahoo.com

3. خانم نجمه امیر ماهانی

دانشجوی دکتری شیمی آلی، پژوهشگر مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Mahan16095@yahoo.com

4. خانم غزال یزدان پناه

کارشناس ارشد میکروبیولوژی، پژوهشگر مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Ghazal.yazdanpanad@gamil.com

5. خانم دکتر آیدا طیبیان

استادیار مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Ida_tayebiyan@yahoo.com

6.آقای دکتر علی اکبر حقدوست 

استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ahaghdoost@gmail.com

7.آقای دکتر نوذر نخعی 

استاد ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ دانشگاه علوم پزشکی کرمان
nakhaeen@yahoo.com

8.آقای دکتر محمدرضا شکیبایی 

دانشیار گروه میکروب، ویروس  و ایمنی شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Mohammadreza.shakibaie@gmail.com

9.آقای دکتر محمود نکویی مقدم

استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Mahmood.nekoeimoghaddam@gmail.com

10.آقای دکتر علی اسدی پور 

استاد گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
aliasadipour@yahoo.com

11.آقای دکتر محسن مهدی پور
استادیار گروه بهداشت محیط  دانشگاه علوم پزشکی کرمان
mmehdipoor@yahoo.com

12.خانم دکتر  سعیده گروسی

استاد گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
saidehgarousi@gmail.com

13.آقای دکتر علی مصطفوی

استاد گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمان
amostafavi@mail.uk.ac.ir

14.آقای دکتر محمد جواد فدایی 

استاد گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان 
mjfadaee@mail.uk.ac.ir

15. آقای دکتر هادی محمودی مقدم

دکتری تجزیه زیستی گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Hadi.mahmoudi@gmail.com

16. خانم دکتر لیلا والی

استادیار گروه مدیریت، سیاست گذاری و اقتصاد سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Vali1386@gamil.com

17. خانم دکتر مریم فرجی

استادیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

M_faraji28@yahoo.com

18. خانم دکتر هدی امیری

استادیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Hoda.amiri@gmail.com

19. آقای دکتر مجید هاشمی

استادیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

mhashemi120@gmail.com

20. خانم ندا جاوید

مربی گروه بهداشت محیط  دانشکده پرستاری زرند دانشگاه علوم پزشکی کرمان

n.javid1367@gmail.com

نظر شما :
captcha