۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ شنبه ۲۶ تير  

کارگاه داوری و نقد مقاله

فایل  کارگاه "داوری و نقد مقاله " مورخ 23/4/1400 خانم دکتر مریم فرجی را میتوانید از اینجا دانلود کنید.