۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۹ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ دوشنبه ۲۹ فروردين    تعداد بازدید : 4472

اعضای مرکز

1. خانم دکتر نرگس خانجانی

استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

narges.khanjani@gmail.com

2. آقای دکتر علیرضا نصیری

 دکتری شیمی آلی، پژوهشگر مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Nasiri_a62@yahoo.com

3. خانم دکتر نجمه امیر ماهانی

 دکتری شیمی آلی، پژوهشگر مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Mahan16095@yahoo.com

4. خانم غزال یزدان پناه

کارشناس ارشد میکروبیولوژی، پژوهشگر مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Ghazal.yazdanpanad@gmail.com

5.  آقای دکتر محمد ملکوتیان

استاد گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

m.malakootian@yahoo.com

6.آقای دکتر نوذر نخعی 

استاد ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ دانشگاه علوم پزشکی کرمان
nakhaeen@yahoo.com

7.آقای دکتر محمدرضا شکیبایی 

دانشیار گروه میکروب، ویروس  و ایمنی شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Mohammadreza.shakibaie@gmail.com

8.آقای مهندس احمد رجبی زاده

مربی گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

a_razabizadeh@yahoo.com

9.آقای دکتر محمود نکویی مقدم

استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Mahmood.nekoeimoghadam@gmail.com

10.آقای دکتر علی اسدی پور 

استاد گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
aliasadipour@yahoo.com

11.آقای دکتر محسن مهدی پور
استادیار گروه بهداشت محیط  دانشگاه علوم پزشکی کرمان
mmehdipoor@yahoo.com

12. آقای دکتر هادی محمودی مقدم

دکتری تجزیه زیستی گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Hadi.mahmoudi@gmail.com

13. خانم دکتر لیلا والی

استادیار گروه مدیریت، سیاست گذاری و اقتصاد سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Vali1386@gmail.com

14. خانم دکتر مریم فرجی

استادیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

M_faraji28@yahoo.com

15. خانم دکتر هدی امیری

استادیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Hoda.amiri@gmail.com

16. آقای دکتر مجید هاشمی

استادیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

mhashemi120@gmail.com

17. خانم مهندس ندا جاوید

مربی گروه بهداشت محیط  دانشکده پرستاری زرند دانشگاه علوم پزشکی کرمان

n.javid1367@gmail.com

18. خانم دکتر حکیمه مهدیزاده

استادیار گروه بهداشت محیط  دانشکده پرستاری زرند دانشگاه علوم پزشکی کرمان

h.mahdizadeh2018@gmail.com

19. خانم دکتر هستی دارائی

استادیار گروه بهداشت محیط  دانشگاه علوم پزشکی کرمان

hasti.daraei@yahoo.com

20. آقای دکتر حسین منصوریان

استادیار گروه بهداشت محیط  دانشگاه علوم پزشکی همدان

h.mansoorian@yahoo.com

 
نظر شما :
captcha