۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير

جدول اطلاعات علمی مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط

 سال تصویب واحد تحقیقات : 1392

نام واحد تحقیقات : مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط

نام دانشگاه علوم پزشکی : دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سال تصویب واحد تحقیقات ( اصولی ) :  1392

آدرس سایت واحد تحقیقات :  eherc.kmu.ac.ir

ریف

سال

 

شاخص ها

سال اول 1393

2014

سال دوم 1394

2015

سال سوم 1395

2016

سال چهارم 1396

2017

سال پنجم 1397

2018

سال ششم 1398

2019

سال ششم 1399

2020

1

امتیاز کل

507/66

344/44

347/37

125/03

108/34

189/31

451/37

2

تعداد کل مقالات

28

42

46

50

35

80

71

3

تعداد مقالات ISI

5

10

12

28

31

78

55

تعداد مقالات PubMed

1

1

5

8

2

1

6

تعداد مقالات Scopus

1

4

5

4

1

1

10

تعداد مقالات علمی-پژوهشی سایر نمایه ها

21

27

24

10

-

-

-

6

تعداد کتاب لاتین

بیش از 2000 کتاب الکترونیک

بیش از 2000 کتاب الکترونیک

بیش از 2000 کتاب الکترونیک

 بیش از 2000 کتاب الکترونیک

 بیش از 2000 کتاب الکترونیک

بیش از 2000 کتاب الکترونیک

بیش از 2000 کتاب الکترونیک

7

تعداد کتاب فارسی

84

84

84

84

84

156

156

9

نمره Z

0/11

0/77

 0/54

0/09-

0/20-

0/34

0/96